[vc_row css=”.vc_custom_1461496273975{margin-bottom: 60px !important;padding-top: 0px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Algemene voorwaarden twolooks.nl

Artikel 1: Algemeen

1.1 Twolooks.nl is een handelsnaam van Neo Online, eenmanszaak, ingeschreven in het Handelsregister onder het KvK-nummer 57433828, gevestigd te Utrecht.

1.2 Op alle producten, bestellingen en overeenkomsten van twolooks.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.3 Voor het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Twolooks.nl behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven

Artikel 2: Levering en retourneren

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 Levering zal plaatsvinden binnen maximaal 5 werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd tot 5 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail of telefoontje ontvangen van twolooks.nl waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met twolooks.nl te ontbinden, door middel van het Modelformulier voor herroeping (PDF) of op een andere ondubbelzinnige wijze aan twolooks.nl te melden.

2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.4. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat twolooks.nl het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

2.5. Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met twolooks.nl te ontbinden door middel van het Modelformulier voor herroeping (PDF) of door het op een andere ondubbelzinnige wijze aan twolooks.nl te melden. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

2.6. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant het artikel, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend, na overleg met twolooks.nl, terug te sturen naar een door twolooks.nl vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

2.7. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met twolooks.nl ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal twolooks.nl deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen, nadat twolooks.nl het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de order is voldaan. Komt het totale orderbedrag, na verwerking van retourzending, onder de €50 (voor Nederland, België en Duitsland) dan vervalt het recht op gratis verzending. In dit geval zal twolooks.nl de verzendkosten in mindering brengen op het te crediteren bedrag.

2.8. Twolooks.nl behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van twolooks.nl of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

2.9. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van twolooks.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal twolooks.nl de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Twolooks.nl heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

2.10 Indien bij acties gratis producten worden verstrekt boven een bepaald orderbedrag, geldt het volgende: wanneer het totale orderbedrag, na verwerking van de retourzending onder het gestelde orderbedrag komt waarbij een gratis product werd verstrekt, zal twolooks.nl de webshopwaarde van het gratis verstrekte product in rekening brengen.

Artikel 3: Betalen en verzenden

3.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro’s en inclusief wettelijk vastgestelde omzetbelasting (BTW).

3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.4 Bestellingen worden uitsluitend verzonden nadat deze vooraf zijn voldaan of indien gebruik wordt gemaakt van Klarna. Betaling is mogelijk via iDeal, PayPal, bankoverschrijving of Klarna.

3.5 Voor verzending binnen Nederland brengt twolooks.nl € 5,95 verzendkosten in rekening.

3.6 Voor bestellingen die twolooks.nl als zogenoemde briefpost verstuurt, worden aangepaste verzendkosten berekend.

3.7 Na ontvangst van de betaling wordt een bestelling (indien op locatie voorradig) en indien besteld voor 15.00, dezelfde werkdag verzonden. Indien de bestelling op voorraad is bij een van onze leveranciers dan is de levertijd 3-5 werkdagen. Uitzondering hierbij is een eventuele vakantie, dit zal op de website worden vermeld.

3.8 Indien een pakket wordt verzonden met PostNL dan ontvangt men hiervoor een track & trace code.

3.9 Indien koper zich niet in het land van verzending bevindt, is koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

Artikel 4: Privacy

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij twolooks.nl dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van twolooks.nl. Twolooks.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

4.2 Twolooks.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4.3 Twolooks.nl maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

4.4. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens nemen wij op in een bestand. Deze gegeven gebruikt twolooks.nl voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens verstrekken wij niet aan derden.

4.5. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van twolooks.nl. Deze gegevens worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de ontwikkelingen rondom en diensten van twolooks.nl. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.6. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door twolooks.nl over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van twolooks.nl. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 5: Garanties

5.1 Twolooks.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer tevens voor in dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

5.2 Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen, gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

5.3 Twolooks.nl komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. Onoplettendheid.

Artikel 6: Offertes

6.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt twolooks.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden twolooks.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 7 Overeenkomst

7.1. Een overeenkomst tussen twolooks.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door twolooks.nl op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2 Twolooks.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

 

Artikel 8 Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van twolooks.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9 Overmacht

9.1. Twolooks.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht.

9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, die in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van twolooks.nl. Alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3. Twolooks.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is twolooks.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

Artikel 11 Klachten

11.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zal twolooks.nl serieus in behandeling nemen.

11.2. De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij twolooks.nl (brief of e-mail: info@twolooks.nl).

11.3. Twolooks.nl zal binnen veertien (14) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Twolooks.nl zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

11.4 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot twolooks.nl. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 12 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

12.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door twolooks.nl geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

12.2. Twolooks.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door twolooks.nl geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

Artikel 13 Diversen

13.1 Indien de klant aan twolooks.nl opgave doet van een adres, is twolooks.nl gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant twolooks.nl een nieuw adres heeft doorgegeven.

13.2. Twolooks.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillenregeling

14.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van twolooks.nl is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 De Nederlandse rechter is bevoegd.

14.3 Weens koopgedrag is niet van toepassing.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]